Hyppää sisältöön
Uusia pankkitietojen kalastelusivuja ja -viestejä on havaittu

Vastuullinen sijoittaminen

POP Pankki -ryhmänä haluamme olla mukana edistämässä vastuullista sijoittamista. Vastuulliseen sijoittamiseen liitetään usein termi ESG. ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa.

Ympäristötekijöillä (Environmental) tarkoitetaan muun muassa kestävän kehityksen, energiakysymysten ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Sosiaaliset (Social) tekijät käsittelevät yhteiskunnallisia asioita, kuten yrityksien henkilöstöpolitiikkaa ja työoloja. Sosiaaliset tekijät ulottuvat myös laajemmin yhteiskuntaan koskien muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tasa-arvoa. Hyvän hallintotavan (Governance) tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, kilpailukykyisiä ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioivia tuotteita ja palveluita. Rahoitustuotteiden ja rahastojen osalta valitsemme vain sellaisia vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja ovat Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (Finsifin) jäseniä. Yhteistyökumppaneitamme ovat Sp-Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Rahastoyhtiö Oy. 

Tiesitkö tämän sijoitustoiminnastamme?

Tällä hetkellä vastuullisuus sijoituspalveluidemme osalta rajoittuu tarjolla olevien sijoituskohteiden valintaan ja niiden kehittymisen seurantaan. Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee linkittymään tiiviiksi osaksi sijoituspalveluidemme tarjoamista. Voit perehtyä tarkemmin kumppaneidemme vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin ja periaatteisiin klikkaamalla kumppanimme nimeä.

Palkitsemiseen liittyviä tietoja

POP Pankki -ryhmä ottaa palkitsemisessaan huomioon, että palkitseminen on yhdenmukainen ryhmän vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen ja periaatteiden kanssa. Palkitsemisjärjestelmän yhdenmukaisuutta toimintatapojen ja periaatteiden kanssa tullaan tulevaisuudessa kuvaamaan tarkemmin, kun vastuullisuus linkittyy tiiviiksi osaksi sijoituspalveluiden tarjoamista ja vastuullista sijoittamista koskevan lainsäädäntö tarkentuu.

Kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja

Kestävyysriskejä koskevan lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää pääomien ohjautumista entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä sijoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta. Kestävyysriskiksi tiedonantoasetuksessa (EU) 2019/2088 katsotaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen, negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

POP Pankki -ryhmä valmistelee toimintaperiaatteita ja kehittää sijoitusneuvonnan prosesseja ja tukityökaluja siten, että asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ympäristö-, sosiaali- ja hallintonäkökohdista sen jälkeen, kun sijoitusneuvontaa koskeva lainsäädäntö tämän osalta valmistuu ja on käytettävissä.

Kestävyysriskien huomioon ottamisesta POP Pankkien antaman sijoitusneuvonnan osa-alueena ei oleteta syntyvän merkittävää haitallista tuottovaikutusta.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä